Haugesundkonferansens Ærespris

Styret for Haugesundkonferansen har opprettet en pris som hvert år kan utdeles til en bedrift, institusjon, organisasjon eller person som har dokumentert en spesiell innsats for bedring av sikkerhet og miljø innen den maritime næringen. Prisen deles ut under konferansen, som avholdes hvert år i begynnelsen på februar.

Hensikten med prisen er å fokusere på at satsing på sikkerhet og miljø både er viktig og lønnsomt. Videre er det et ønske fra Haugesundskonferansen at prisen skal motivere og stimulere til økt innsats på området.

Kandidaten(e) skal ha dokumentert en helt spesiell innsats innen et eller flere av følgende kriterier:

  • Utviklings-/forskningsarbeidet og/eller forbedringer av prosesser/produkter/tjenester som direkte eller indirekte fører til økt sikkerhet eller bedre miljø.
  • Fjerning eller reduksjon av risikoforhold.
  • En miljøinnsats utover det vanlige.
  • En foregangsbedrift, organisasjon eller person som gjennom sitt helse‑, miljø eller sikkerhetsarbeid fremstår som et godt eksempel til etterfølgelse.

Kandidater til prisen er rederi, bedrift, organisasjon, institusjon eller person som tilfredsstiller kriteriene.

Sjøfartsmiljøene inviteres til å fremme forslag til kandidater. Frist for innsendelse av forslag er 1. januar. Forslagene sendes på e‑post til Jon Leon Ervik.

Tidligere vinnere

Æresprisen for 2023 ble tildelt Susanne Mortensen.

For, på en modige og forbilledlig måte, å ha satt søkelyset på uakseptable fordommer og

behandling av kvinner i fiskerinæringen. 

Æresprisen er en annerkjennelse av det mot som skal til for å stå opp for likestilling og

mangfold innen maritim næring.

Innsatsen har bidradd til å forbedre sikkerhet og miljø for mennesker i maritim næring.

Styret for Haugesundkonferansen mener at Susanne Mortensen er en person som

oppfyller flere av kriteriene som ligger til grunne Æresprisen.

Fordommer, menneskesyn og handlinger er viktige faktorer som påvirker trivsel, miljø og ikke

minst sikkerhet, også innen maritime yrker.

I miljøer der ukultur medføre at enkelt individer og minoriteter blir trakassert, er det ekstra

vanskelig å «varsle».

Æresprisen for 2023 ble tildelt Susanne Mortensen.

Æresprisen for 2022 ble tildelt den norske lostjenestens kvinner og menn, som med sin erfaring og kunnskap har bidratt til sikkerhet og fremkommelighet langs kysten i over 300 år ‒ ofteunder krevende forhold og operasjoner.

I tillegg er losene ofte en viktig bidragsyter i nød- og beredskapssituasjoner.

Styret har tradisjon for å legge vekt på flere av kriteriene for Haugesundskonferansens Ærespris. Prisvinneren i 2022 har vært ensbetydende med sjøsikkerhet og fremkommelighet i over 300 år. Årets prisvinner har vært organisert på ulike måter opp gjennom årene. Tjenesten har vært så viktig for sjøsikkerheten og fremkommeligheten langs kysten, at det offentlige har sikret tjenesten gjennom lovverk og organisering. Uavhengig av organisasjonsform, har tjenesten ofte vært en forutsetning for sikker fremkommelighet under krevende forhold. Kandidaten har vært en viktig bidragsyter i beredskap og redning.

Tjenesten er operativ hele døgnet og hele året.  I de senere år finner vi eksempler som ikke bare vitner om høy kompetanse, profesjonalitet og engasjement, men også evnen til å tenke kreativt for å løse krevende situasjoner ‒ ofte under krevende forhold. Vi er derfor stolte av å kunne tildele årets ærespris til den norske lostjenesten. I dag er lostjenesten organisert som en egen virksomhet i Kystverket.

Æresprisen for 2022 ble tildelt den norske lostjenestens kvinner og menn.

Æresprisen for 2020 ble tildelt 330 Skvadronen.

Som siden opprettelsen som operatør av statens redningshelikopter i 1973, året rundt bidrar til å redde liv. Ofte under de mest krevende forhold.

Æresprisen tilegnes 330 Skvadronens kvinner og menn som, gjennom sin innsats, bidrar til å redde liv.